โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔

นายนพพล ทองดี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) ได้นำกรอบแนวคิดในการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล  โดยการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน  เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  และการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระซับ และ จำนวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพ ผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา นักเรียนมีความรู้สื่อมวลชนศึกษา มีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาสู่การเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ข้างต้น  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) ได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจาก ผลการศึกษา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ดังนี้

ประวัติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)  ตั้งอยู่ เลขที่ 888 หมู่ที่ 3  ตำบลด่านทับตะโก   อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2512  ด้วยเงินงบประมาณของกรมการปกครอง          เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  จำนวน  4  ห้องเรียน  ขนาดกว้าง  9.50 เมตร  ยาว  36  เมตร  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2512  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)  มีเนื้อที่ทั้งหมด  12  ไร่  ซึ่งได้มาจากการจัดหาของพระอาจารย์ ศิลป์  ฐานวโร  เจ้าสำนักสงฆ์เขาตกน้ำ  (ทุ่งกระถิน)  ซึ่งเป็นผู้อุปการะของโรงเรียน  ร่วมกับ  นต.ม้วน  ยังอยู่  หน.บ.พย. 1  และนางฟอง  พยับตรี  ชาวบ้านทุ่งกระถิน ผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก         คือ  นายสุพัฒน์  แสงเผื่อน  ในระยะแรกเปิดทำการสอนนั้นมีนักเรียนน้อยมาก  และต่อมาได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย  ๆ เพราะมีการอพยพติดตามผู้ปกครอง  ซึ่งย้ายมาประกอบอาชีพบริเวณนี้  พร้อมกับนั้นทางราชการได้บรรจุครูให้มาทำการสอนเพิ่มขึ้นจนครบชั้นเรียน ต่อมา  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1ก   จำนวน  4  ห้องเรียน  1  หลัง   แบบ  สปช.105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  1  หลัง   ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  1  หลัง

ปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่  3  บ้านทุ่งกระถิน  หมู่  15  บ้านท่ามะเดื่อ  และหมู่  20  บ้านเตาสี่ลูก ได้ใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า  “ท.ร.๑๐๔”  และมีนายนพพล ทองดี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เอกลักษณ์ 

“โรงเรียนคุณภาพดี นักเรียนมีความรู้สื่อมวลชนศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองดี”

อัตลักษณ์

“เป็นพลเมืองดี มีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง”

ปรัชญา 

ขน.ติ ตโตป ตปส. สิโน   แปลว่า “ความอดทนเป็นตบะแห่งความเพียร”

คำขวัญประจำโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔

“ศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน”

กิจกรรมโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน 

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (ท.ร.๑๐๗) จังหวัดราชบุรี

พวกเราชาวไทยรัฐวิทยา

เป็นแหล่งศึกษาของเราเหล่าลูกหลานไทย

ปลูกและฝังศีลธรรมประจำใจ

กล่อมเกลาหัวใจ ให้เราได้เป็นคนดี

มุ่งเสริมดนตรีอีกทั้งกีฬา

เพาะบ่มปัญญาสร้างความรักสามัคคี

ให้ความรู้แนะนำหน้าที่

เพิ่มพูนวิธีชี้นำให้เราก้าวไกล

สร้างสรรค์เด็กไทยเท่าเทียมสากล

เป็นแหล่งฝึกฝนสร้างตนไปสู่จุดหมาย

สร้างพลังให้เรามั่นใจก้าวไป

ตั้งใจไว้พร้อมเดินก้าวไปข้างหน้า

พวกเราชาวไทยรัฐวิทยา

จะหมั่นอ่านเขียนพากเพียรเล่าเรียนวิชา

บุกบั่นไปด้วยแรงกล้า

(เที่ยวแรก) ให้ไทยวัฒนาถาวรตลอดไป

(เที่ยวสอง) ให้ไทยรัฐวิทยา เลื่องชื่อระบือนาม

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

สัญลักษณ์ – สีประจำโรงเรียน

สีที่ใช้เป็นสีประจำโรงเรียน      เขียว – ขาว
สีเขียว    หมายถึง  ความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา จิตใจ  มีความรู้ความสามารถ  เป็นคนดี  มีคุณธรรม
สีขาว      หมายถึง ความบริสุทธิ์  ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณภาพ