โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 11 9 20 1
อนุบาล 3 11 13 24 1
รวมชั้นอนุบาล 22 22 44 2
ป.1 5 21 26 1
ป.2 7 15 22 1
ป.3 12 14 26 1
ป.4 11 8 19 1
ป.5 19 11 30 1
ป.6 11 12 23 1
รวมชั้นประถมศึกษา 65 81 146 6
มัธยมศึกษาปีที่  1 15 15 30 1
มัธยมศึกษาปีที่  2 4 7 11 1
มัธยมศึกษาปีที่  3 11 13 24 1
รวมชั้นมัธยมศึกษา 30 35 65 3
รวมทั้งหมด 117 138 255 11

ข้อมูลนักเรียน