โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

วิทยาศาสตร์ การคิดเชิงเลื่อนลอยสามารถ สร้างความซบเซาในวิทยาศาสตร์ใดก็ได้ บางครั้งยาเช่นถึงระดับที่มีความประทับใจ ในการพัฒนาที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ที่คิดเชิงอภิปรัชญา ได้ข้อสรุปว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ใช้ความเป็นไปได้ ทางปัญญาจนหมดสิ้น และได้ค้นพบทุกสิ่งที่จะต้องศึกษา ความคิดเห็นนี้แพร่หลายหลังจากการตีพิมพ์ พยาธิวิทยาของเซลล์ 1858 โดย รูดอล์ฟ เวอร์โชว์ บางคนเชื่อว่าพยาธิสภาพของเซลล์

เป็นจุดสุดยอดของความคิดทางวิทยาศาสตร์ เพราะมันอธิบายรูปแบบที่สำคัญที่สุดทั้งหมดในการพัฒนาโรค ในการพัฒนายาเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์อื่นๆ ความเจ็บปวดที่เรียกว่าเติบโต สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ข้อสรุปโดยตรงจากข้อเท็จจริงที่แยกออกมาเป็นเพียงระยะเริ่มต้น ของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์เท่านั้น วิทยาศาสตร์การแพทย์ของแท้จำเป็น ต้องมีการเปลี่ยนจากการระบุข้อเท็จจริงไปเป็นการสรุปแบบสังเคราะห์ในวงกว้าง

วิทยาศาสตร์

แต่มีเพียงแพทย์ที่มีการศึกษาด้านปรัชญาเท่านั้น ที่สามารถรวมเอาข้อเท็จจริงที่หลากหลาย จากภายนอกมารวมกันด้วยความคิดเดียว การเรียนรู้วัฒนธรรมการคิดเชิงปรัชญา ทำให้สามารถเอาชนะการพรรณนา และค้นพบธรรมชาติที่เป็นสากลซึ่งเชื่อมโยงปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งเข้าด้วยกัน วิทยาศาสตร์การแพทย์แสวงหาความสามัคคีที่เป็นธรรมชาติ ความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความแตกแยก

เนื้อหาของการแพทย์ เป็นวิทยาศาสตร์กว้างกว่าข้อเท็จจริงมาก ท้ายที่สุดแล้ว วิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อสรุปและลักษณะทั่วไปที่ตามมาด้วย และประการหลังโดยพื้นฐานแล้วขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางปรัชญาระเบียบวิธีและวิทยาศาสตร์เชิงอุดมการณ์ของนักวิจัยทางการแพทย์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ มีบทบาทสำคัญในความรู้ทางการแพทย์ มันจัดให้แพทย์มีวิธีการของแนวทางที่เป็นระบบ ต่อต้านการไม่เชื่อฟัง

และเน้นความเห็นอกเห็นใจในการศึกษาของมนุษย์ สุขภาพ และโรคของเขา วัฒนธรรมการคิดเชิงปรัชญาช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์สามารถเอาชนะความข้างเดียว ในแนวทางการแก้ไขปัญหาและกระบวนการภายใต้การศึกษาในบริบทของการเพิ่มกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญสูง แนวโน้มการบูรณาการในการแพทย์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ตามทฤษฎีระบบ สารสนเทศ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา การทำงานร่วมกันและแนวคิด หลักการ

และวิธีการอื่นๆ ได้รับการเข้าใจอย่างเพียงพอที่สุดแล้ว จึงนำไปใช้อย่างได้ผลโดยนักวิทยาศาสตร์ตามมุมมอง และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน ในทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระบวนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางปัญญาเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไป จากความเข้าใจเชิงปรัชญาของข้อเท็จจริงส่วนบุคคล วัตถุ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไปจนถึงการศึกษากระบวนการที่ขัดแย้งกันซึ่งพัฒนาขึ้นในนั้น

และจากสิ่งเหล่านี้ไปสู่ ความเข้าใจในระบบที่ซับซ้อนของชีวิตของร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติและพยาธิสภาพ สิ่งนี้ยังทำให้บทบาทของระเบียบวิธีเชิงปรัชญา โลกทัศน์ และรูปแบบการคิดเพิ่มขึ้นในการเตรียมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในด้านความรู้ทางการแพทย์ของมนุษย์ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของบุคคลที่มีสุขภาพดีศักยภาพทางจิตวิญญาณของเขาในระบบค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมมีส่วนทำให้เกิดแนวทางปรัชญา

ในการศึกษาโดยแพทย์เกี่ยวกับปัญหา การดำรงอยู่ของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงหลายคน พูดถึงบทบาทที่สำคัญของปรัชญาในการวิจัยของมนุษย์ กิจกรรมทางคลินิก และรูปแบบการคิดทางการแพทย์ คงจะเป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่งหากจะประมาทปรัชญาการแพทย์สมัยใหม่ด้วยมุมมองโลกทัศน์ ระเบียบวิธี ความเห็นอกเห็นใจ และศักยภาพในการต่อต้านความลึกลับ ในบริบทของการต่อสู้ที่เข้มข้นขึ้น ของการต่อสู้กับการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์

ซึ่งในสมัยของเราด้วยความก้าวร้าวประมาทพวกเขา ผู้ป่วยที่สับสนซึ่งมักจะไม่สามารถเข้าถึงยา และยาได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมวดหมู่ทางปรัชญาเป็นแนวคิดทั่วไปอย่างยิ่ง ที่สะท้อนถึงความเป็นจริง รวมทั้งความเป็นจริงทางการแพทย์ ปรัชญาทุกประเภทเป็นแนวคิดในเวลาเดียวกัน แต่ไม่ใช่ทุกแนวคิดจะเป็นหมวดหมู่ หมวดหมู่มักจะเรียกว่าการ จำกัดวิสัยทัศน์ของมนุษย์ทั่วไปของโลก สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่จำเป็นและสม่ำเสมอ

กฎแห่งความเป็นจริงและความรู้ ในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมวดหมู่ทางปรัชญาเช่น ราคะและเหตุผล นามธรรมและเป็นรูปธรรม ตรรกะและประวัติศาสตร์ สัมบูรณ์และสัมพัทธ์ เชื่อถือได้และน่าจะเป็น เป็นต้น ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย สะท้อนถึงความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นสากลและเป็นธรรมชาติ หมวดหมู่ปรัชญาทำหน้าที่เป็นโลกทัศน์และวิธีการ พวกเขาไม่ตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจง เช่น สุขภาพ ความเจ็บป่วย และอื่นๆ

แต่สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักการ และแนวทางความรู้ความเข้าใจสากล ในความเข้าใจของพวกเขา เพื่อที่จะเป็นวินัยทางวิทยาศาสตร์ ยาต้องมีทฤษฎีและวิธีการของตัวเอง เครื่องมือเกี่ยวกับแนวคิดและหมวดหมู่ของตัวเอง และคำศัพท์เฉพาะของตัวเอง บทบาทและความสำคัญอย่างมากในเรื่องนี้เป็นของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป เช่น แบบจำลอง ข้อมูล การทำให้เป็นทางการ อัลกอริธึม เครื่องหมาย ความน่าจะเป็น เป็นต้น

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นโลหะผสม ของแนวคิดของวิทยาศาสตร์เฉพาะและประเภทปรัชญา เป็นผลผลิตของกระแสบูรณาการในการพัฒนายาเป็นวิทยาศาสตร์ แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป เตี้ยมีส่วนช่วยเสริมคุณค่าร่วมกันของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่หลากหลาย พวกเขาเล่นบทบาทของภาษาสหวิทยาการเดียวของแพทย์ ในระดับหนึ่ง พวกเขาต่อต้านผลกระทบเชิงลบของความแตกต่างและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แคบของวิทยาศาสตร์การแพทย์

ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงดุล สำหรับการแยกตัวของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างมืออาชีพ การแพทย์ก็เหมือนกับกิจกรรมสร้างสรรค์ของผู้คนสาขาอื่นๆ ที่มีพื้นฐานมาจากหมวดหมู่และแนวคิดเชิงปรัชญาที่ซับซ้อนบางประเภท รวมถึงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม และแน่นอนมนุษย์ทั้งหมดรวมกันเป็นภาพของโลก ลักษณะของตัวแทนยาและร้านขายยาแนวคิดและหมวดหมู่ ผลของการรับรู้ถึงการก่อตัว

และการพัฒนาหัวข้อการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ หมวดหมู่และแนวคิดทางปรัชญาแก้ไขสาระสำคัญและลักษณะเฉพาะของการพัฒนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และด้วยเหตุนี้สาระสำคัญของมนุษย์ หัวข้อของชีวิตและกิจกรรมสร้างสรรค์ พวกเขาสะท้อนถึงทั้งลักษณะวัตถุประสงค์ของระบบสังคมและรูปแบบของความตระหนักในตนเองที่เข้าใจสถานที่ของบุคคลในโลกและสังคมบทบาทของกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายของบุคคลและการเปลี่ยนแปลงของเขาความสามารถของบุคคลที่จะ เป็นเรื่องของกิจกรรมทางวัตถุและจิตวิญญาณต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคลต่อโลกสังคมและตัวคุณเอง

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :  สังคม ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมดที่ประกอบขึ้น