โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

อาคารสถานที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

อาคารสถานที เรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522

อาคารสถานที่

อาคารสถานที เรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524

อาคาารสถานที่

อาคารสถานที เรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535

อาคารสถานที่

อาคารสถานที เรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2539

อาคารสถานที เรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4
ปีที่สร้าง 2561

อาคารสถานที เรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544

อาคารสถานที่

อาคารสถานที เรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559

อาคารสถานที่

อาคารสถานที อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525

อาคารสถานที่

อาคารสถานที บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2513

อาคารสถานที่

อาคารสถานที บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2526

อาคารสถานที สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524

อาคารสถานที่

อาคารสถานที สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556

อาคารสถานที่

อาคารสถานที สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542

อาคารสถานที่

อาคารสถานที สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558

อาคารสถานที่

อาคารสถานที

ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533

อาคารสถานที่

อาคารสถานที ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546

อาคารสถานที่